Distributors and Sales Offices in JAPAN


Yoshizuka Ind. Co. Ltd.
2-25-16 Miyauchi
Nakahara-ku, Kawasaki
Kanagawa 211-0051, Japan
Tel: (81) (0) 44-753-0021
Fax: (81) (0) 44-752-6351
Website: www.yoshizuka.jp
Compact Cartridge Company
2-19-12 Sakuradai
Minami-Tsutsujigaoka
Kameoka-shi, Kyoto-fu, 621-0847
Tel: 81-771-24-3339

 

 

TOKYO KEIKI INC.
2-16-46, Minami-Kamata,
Ohta-Ku, Tokyo 144-8551 JAPAN
Tel: +81-3-3732-2111
Fax: +81-3-3736-0261
Website: www.tokyo-keiki.co.jp